Privacy statement

MediRisk vindt het van groot belang dat uw privacy wordt gerespecteerd. Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

Onder MediRisk verstaan we:
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A., MediRisk Organisatie B.V. en MediRisk Management B.V.

Met ons privacy statement informeren we u over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer uw zorginstelling zich bij ons verzekert, u contact met ons zoekt of wanneer u een schadeclaim bij ons heeft  ingediend. Ook leggen we uit waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken, hoe de gegevens beveiligd zijn, wie er toegang hebben en wat uw rechten zijn.

MediRisk committeert zich ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars.

Welke persoonsgegevens mogen wij verzamelen hoe gaan wij hiermee om?

Persoonsgegevens worden verzameld afhankelijk van het doel waarvoor deze persoonsgegevens nodig zijn. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk.

Bent u een bezoeker van onze website dan verzamelen we anonieme gegevens zoals surfgedrag en de dag met het tijdstip van het bezoek. Wij gebruiken deze persoonsgegevens voor statistische doeleinden zodat we onder andere onze website kunnen optimaliseren. Zie “Cookiegebruik op MediRisk” voor meer informatie over de gebruikte cookies.

 

Welke persoonsgegevens delen wij met wie en voor welk doel?

Voor sommige doeleinden worden persoonsgegevens met derden gedeeld. Daar waar gegevens gedeeld worden met derden zorgt MediRisk, via een verwerkersovereenkomst, er voor dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

U bent benadeelde, nabestaande, wettelijke vertegenwoordiger of belangenbehartiger en MediRisk behandelt uw ingediende claim namens de zorgorganisatie en/of zorgverlener

  • Indien u een claim heeft ingediend worden persoonsgegevens in een schadedossier verzameld. Voor een zorgvuldige beoordeling kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden als (medisch) adviseurs en arbeidsdeskundigen. Via de medische machtiging heeft u hiervoor uitdrukkelijke toestemming gegeven.
  • Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven op de medische machtiging krijgt u toegang tot mijnMediClaim.nl. voor het volgen van de verschillende fasen van uw claimafhandeling. Om dit te kunnen doen delen wij u naam en e-mailadres met onze leverancier zodat wij u toegang kunnen verschaffen.
  • Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastinginspecteur alle gegevens opeist die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing. Of als het om een betaling op een buitenlands IBAN-nummer gaat, zijn wij verplicht de sanctielijsten te raadplegen.

Uw zorgorganisatie is bij MediRisk verzekerd of uw zorgorganisatie wil lid worden 

  • Schadedossiers met hierin naam en specialisme van de zorgverlener kunnen, indien nodig, gedeeld worden met derden als (medisch) adviseurs, schaderegelaars en arbeidsdeskundigen.
  • Soms zijn wij wettelijk verplicht uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om periodiek na te gaan of een aantal kernfunctionarissen op een (inter)nationale sanctielijst voorkomt.
  • Voor de verzending van ons ledenmagazine de Alert delen wij persoonsgegevens zoals naam en postadres met onze leverancier.

U heeft zich opgegeven voor een training op het gebied van patiëntveiligheid

  • De door u ingevulde persoonsgegevens worden door MediRisk (in samenwerking met een derde partij) gebruikt in het kader van de registratie en het uitvoeren van de training.

Beveiliging van uw gegevens

MediRisk heeft naast contractuele waarborgen verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw (bijzondere) persoonsgegevens adequaat beschermd zijn tegen vernietiging, verlies, beschadiging en ongeoorloofd gebruik, wijziging en/of kennisneming.

Uw privacy rechten

Als het om de verwerking van uw persoonsgegevens gaat, heeft u verschillende rechten.

Recht op inzage
U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Doet u een verzoek tot inzage, dan sturen wij u binnen een maand een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd.

Recht op gegevenswissing / vergetelheid

U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen als een van onderstaande situaties van toepassing is:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor wij de gegevens verzameld hebben;
  • u trekt uw eerder gegeven toestemming in en er is geen andere goede reden (rechtsgrond) voor de verwerking;
  • u vindt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken.

Heeft uw verzoek betrekking op persoonsgegevens met betrekking tot de behandeling van een schadeclaim dan kunnen wij uw verzoek pas na het einde van de wettelijk verplichte bewaartermijn van 7 jaar uitvoeren.

Recht op rectificatie
U heeft het recht om persoonsgegevens die niet juist of onvolledig zijn, te laten corrigeren. Wij zorgen ervoor dat de wijziging of aanvulling zo snel mogelijk wordt doorgevoerd indien dit mogelijk is. Wij laten u weten of de wijziging of aanvulling is doorgevoerd of waarom dit niet mogelijk is.

Recht op beperking van de gegevens
U heeft het recht om (tijdelijk) de verwerking van uw persoonsgegevens stop te laten zetten. Dit kunt u aangeven als bijvoorbeeld uw gegevens die wij gebruiken niet juist zijn of wanneer u geen toestemming voor het gebruik heeft gegeven.

Recht van bezwaar
U heeft het recht bezwaar te maken tegen een verwerking indien u de indruk heeft dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Met dit privacy statement geven wij u duidelijkheid en transparantie. Heeft u nog vragen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan of wilt u een beroep doen op uw rechten dan kunt u een e-mail sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@medirisk.nl

Mocht u niet tevreden zijn over hoe MediRisk uw verzoek heeft afgehandeld, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van een wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Dit privacy statement is vastgesteld op 1 mei 2018 en voor het laatst gewijzigd op 30 september 2019.

Onze contactgegevens

MediRisk
Functionaris Gegevensbescherming
Van Deventerlaan 20
3528 AE Utrecht
Tel: 030 – 202 72 00

Vragen over dit privacy statement kunnen worden gericht aan privacy@medirisk.nl.